iNgabe besewuvile ngalomshwanguzo loyi multi vitamin wonkhe umuntfu lakhuluma ngawo?

Nangabe uyitsandza futsi uyikhatsalela imphilo yakho thumela HEALTH FACEBOOK n agama lakho ku 43366 ungatiwinela i-Immunadue mahala hhaa

Sawubona!

iNgabe besewuvile ngalomshwanguzo loyi multi vitamin wonkhe umuntfu lakhuluma ngawo?…

i-Immunadue ikusita kuloku lokulandzelako:

 • Ilawula i-High blood pressure
 • Ilawule nashukela
 • Immunadue ingumshwanguzo loniketa umtimba wakho emandla langetiwe
 • Iyasita nawuhlushwa inhloko lebuhlungu
 • Immunadue iniketa umtimba wakho ema Vitamins nema Minerals 
 • Iphindze ibe netakhamtimba letibitwa ngema Amino Acids langu 28 lavuselela emasotja emtimba
 • Immunadue iyasita nawucubuka kanye netilondza emlonyeni
 • Iphindze isite boMake nabanetinhlungu tekuya emalangeni
 • Isita kumkhuhlwane netinyawo letivuvukile
 • Immunadue likhambi lelihlanta ingati
 • Iletsa injabulo ekamelweni

For more info: 076 716 3728 or reception@starchoicemarketing.co.za. Available at most pharmacies and health shops.

error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.